INWENDIG REGLEMENT
Tight Lines / Brouk Lake

Elk lid dient akkoord te gaan met alle regels van dit reglement, de statuten en de ethische code van Tight Lines Tienen.

Vergunningen

Om te kunnen vliegvissen op Brouk Lake, het clubwater van Tight Lines Tienen vzw, moet men over een geldige vergunning beschikken. In verband met de verzekering is de aanvrager verplicht een bewijs van aansluiting bij de Federatie Vlaamse Vliegvisser (F.V.V.) voor te leggen.

De vergunning wordt u door het secretariaat van Tight Lines Tienen afgeleverd na ontvangst van de betaling.

De vergunning is strikt persoonlijk en op naam. De houder dient steeds in het bezit ervan te zijn en dient ze, op verzoek, ter controle aan te bieden aan de aangestelde visserijwachters en bestuursleden.

Er mag onder geen omstandigheden gevist worden zonder geldige vergunning.

De lidkaart wordt op verzoek getoond aan de controlerende autoriteit. (Robert Vertongen of één van de bestuursleden.)De lidkaart wordt sinds het seizoen 2014-2015 gemaakt op formaat van een bankkaart. Heb deze dus steds op zak.

Prijs : Jaarvergunning: 275 € (inclusief 50 € lidmaatschap Tight Lines Tienen vzw en F.V.V).

Alle leden zijn werkende leden en worden verondersteld deel te nemen aan activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van de visserij van de club. Werkdagen worden georganiseerd en zullen tijdig worden aangekondigd door het bestuur.

Vernieuwing van de vergunning vanaf 1 augustus en alle betalingen moeten ontvangen zijn vóór 15 september. Dit laat ons toe alle vergunningen tijdig te versturen. Het bestuur heeft steeds het recht een vergunningsaanvraag te weigeren zonder daartoe een motivatie te moeten geven.

Gastvergunningen

Per seizoen krijgt een vergunninghouder 2 visbeurten voor een gastvisser. De betrokken vergunninghouder dient op voorhand het bestuur hierover in te lichten. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor zijn gast en waakt er over dat deze de reglementen strikt naleeft. Een gastvisser kan slechts tweemaal per seizoen worden uitgenodigd, ongeacht wie hem uitnodigt. De vergunninghouder zal steeds zijn gast vergezellen.
PROCEDURE :

 • Vergunninghouder stuurt een mail ( of Tf indien geen mail beschikbaar ) naar de voorzitter en de sekretaris met vermelding van naam van de genodigde en de datum van de vistrip
 • De antwoord e-mail met het akkoord wordt tijdens de vispartij op het dashboard van de wagen geplaatst of ter beschikking gehouden van de garde Robert Vertongen
 • Inbreuk op bovenstaande procedure zal steeds leiden tot een sanctie (boete, schorsing, uitsluiting uit de club ) voor de vergunninghouder.

Viswater

Ons viswater ligt op het grondgebied van Zétrud-Lumay op slechts 2 km van afrit 25 van de E40 (= afrit Tienen-Hoegaarden ).

De grootte van het viswater bedraagt 5 ha 22 ca. en de diepte varieert van 1 tot 3 m. Het viswater wordt jaarlijks ontleed door de milieucel van V.V.H.V. voor de eerste visuitzetting van het nieuwe seizoen. Wij wensen ons wat de visuitzettingen betreft te houden aan de door deze milieucel opgegeven waarden: de bezettingsdichtheid varieert bij voorkeur rond de 250 stuks forellen/ha.

Visstand

De visstand is zeer gevarieerd en bestaat voornamelijk uit forel, witvis , karper, snoek en baars.

Tijdens het seizoen wordt er regelmatig beek- en regenboogforellen uitgezet. Deze uitzettingen zullen vermeld worden in ons lokaal en op de website van Tight Lines.

Uitrusting

De visserij mag enkel worden beoefend met de vliegenhengel voorzien van maximum 3 enkelvoudige weerhaakloze vliegen.

Om diepgehaakte vissen te vermijden is het niet toegelaten statisch te vissen met boobies en/of zalmeieren. Voorlopig worden geen beperkingen gesteld betreffende de grootte van de vliegen. Verzwaring is toegelaten maar niet met lood. (dus wel goudkopjes of koperdraad). Alle gebruik van lokvoer en geur- of smaakstoffen is ten strengste verboden. Het weidelijk karakter van onze vereniging geniet de voorkeur voor imitatieve bindpatronen.

Enkel bellyboats zijn toegelaten. Bellyboat vissers vissen enkel op delen van vijver niet bereikbaar door kantvissers. Het dragen van een reddingsvest is verplicht.

Vismethodes

De visserij zal volledig no-kill zijn.

Om de vissen na de vangst zo weidelijk mogelijk te behandelen, dient iedere visser in het bezit te zijn van een schepnet. Onthaken zonder de vis uit het water te tillen geniet uiteraard de voorkeur. Contact met warme en droge oppervlakten beschadigt de slijmhuid van de vis en verlaagt de overlevingskansen. Het manipuleren van de vis, voor een eventuele foto, dient dan ook steeds met natte handen te geschieden en mag niet langer duren dan echt nodig. De visser moet er ook steeds voor zorgen dat de vis op krachten komt alvorens hem te laten wegzwemmen.

Het spreekt vanzelf dat wij alle vissoorten met het nodige respect behandelen.

Om iedereen de kans op een aangename visdag te garanderen wordt een vagstbeperking van maximum 12 forellen per visdag opgelegd. Na de vangst van de 12de vis dient men onmiddellijk te stoppen met vissen.

Er mag gevist worden van zonsopgang tot één uur na zonsondergang.

Hou steeds rekening met uw medevissers en respecteer de elementaire principes inzake beleefdheid o.a. afstand. Met vijf hectaren water waarvan de oevers voor meer dan 75% bevisbaar zijn is er voldoende ruimte voor iedereen. Geef dan ook iedereen de kans om op de “hotspot van de dag” eens een vliegje te kunnen werpen.

Visseizoen

De opening is voorzien begin oktober. Het bestuur kan echter afwijken van deze regel indien klimatologische omstandigheden of waterkwaliteit ongunstig zijn.

Het viswater zal gesloten zijn van eind juni tot de opening.

De opening van het seizoen wordt steeds voorafgegaan door een werkdag ter voorbereiding van de opening. Alle leden worden veronderteld aan minimum 1 werkdag deel te nemen. In totaal worden 3 werkdagen voorzien doorheen het seizoen.

Veiligheid

Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, beschadigingen en/of diefstallen.

Een water van meer dan 5 hectaren is reeds een behoorlijke plas en er zijn dan ook een aantal zaken waarop gelet moet worden:

 • Wadend vissen is niet toegelaten.
 • Ga, indien mogelijk, nooit alleen vissen. Een vismaat is geen concurrent maar een reddende hand in geval van nood.
 • Voorzie U van een fluitje, het geluid daarvan draagt veel verder dan de stem.
 • Ook een GSM kan van levensbelang zijn ingeval van nood. Bij hebben dus.
 • Belly boat vissrs dragen verplicht een reddingsvest!

Milieu

Er wordt gevist met het nodige respect voor fauna en flora. Hiertoe zullen de leden :

 • Voertuigen mogen uitsluitend op de parking geplaatst worden.
 • Kamperen, BBQ en kampvuren zijn verboden.
 • Bomen en planten mogen niet beschadigd worden.
 • Vissers laten geen vuilnis achter op, in, of rond het water. Ook nylonrestjes worden zorgvuldig opgeborgen. De omgeving netjes houden is de taak van iedereen. Respect voor de natuur, voor de collega vliegvisser en voor de prooi zijn vanzelfsprekend.
 • Rond het water zijn geen radio’s toegelaten. Ook honden zijn niet toegelaten.
 • Alle leden dienen steeds eventuele instructies van wachters, controleurs en bestuursleden te volgen.
 • Iedere vergunninghouder wordt vriendelijk verzocht elke onregelmatigheid te melden.
 • Het gebruik van een monomaster voor het opbergen van overtollige visdraad worden ten zeerste aanbevolen.

Sancties

Het bestuur zal, in het belang van de weidelijkheid en de sportiviteit, nauwkeurig toezien op de naleving van onderhavig reglement.

De bestuursleden, de wachter en de door het bestuur aangestelde controleurs zullen, na vaststelling van een overtreding, onmiddellijk verslag uitbrengen bij het bestuur. In ieder geval moet men de visbeurt onmiddellijk beëindigen.

Mogelijke sancties gaan van verwittiging tot verbeurdverklaring van één of meerdere dagkaarten of zelfs onmiddelijke uitsluiting zonder enige terugbetaling.

Alle in onderhavig reglement niet voorziene gevallen, zullen door het bestuur worden beslecht, naar de geest van de vereniging.

Tegen de beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk.

Slot

De gemakkelijke bereikbaarheid, het aantrekkelijk kader, de uitstekende waterkwaliteit en de regelmatige visuitzettingen maken van dit water een droomlocatie. Met de inzet van de beheerders en de medewerking van de hengelaars hopen we dat Brouk Lake de bezoeker heel veel vliegvisplezier mag brengen.