Statuten Tight Lines Tienen vzw

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam “Tight Lines Tienen vzw”.

Art. 2. De v.z.w. heeft als maatschappelijke zetel te Tiensestraat 77, 3320 Hoegaarden, gelegen in het gerechtelijke arrondissement Leuven.

Art.3. De vereniging stelt zich tot doel vliegvissen te beoefenen en te bevorderen, zowel kwantitatief als kwalitatief, in een aangenaam kader zonder ideologische, culturele, sociale of financiële discriminatie.

Art.4. De v.z.w. mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel van de v.z.w. en dit onbeperkt en zonder tijds- of frequentielimiet. Zij mag tevens hiertoe alle roerende goederen of onroerende goederen verwerven, behouden of van de hand doen in welke vorm dan ook (eigendom, naakte eigendom, vruchtgebruik, gebruik te bede, bruikleen, bezit …). De v.z.w. kan tevens economische activiteiten uitoefenen voor zover deze bijkomstig blijven en de opbrengst van deze activiteiten integraal naar de realisatie van het statutair doel gaat.

TITEL II: LEDEN

Art.5. De vereniging telt minimum 3 leden. Om lid te kunnen worden moet men met betrekking tot het vissen met de kunstvlieg beoefenen of bereid zijn het aan te leren. De aanvaarding van een nieuw lid gebeurt door unanieme goedkeuring van de raad van bestuur . Nieuwe leden worden bij voorkeur voorgedragen door een effectief lid. Elk lid aanvaardt de statuten, het inwendig reglement en de ethische code van de vzw.

Art.6. De jaarlijks verschuldigde lidmaatschapsbijdrage bedraagt maximaal 350 euro.

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING

Art.7. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter of indien ze allen afwezig zijn door de secretaris.

Art.8. De oproeping voor de algemene vergadering gebeurt schriftelijk (per gewone post of via e- mail), minstens acht dagen voor de vergadering plaats vindt, door de voorzitter of twee leden van de Raad van Bestuur. De oproeping vermeldt alle agendapunten, dag, uur en plaats van de vergadering;

Art.9. Een lid dat niet aanwezig kan zijn, kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid.

Art.10. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen waarin er anders over wordt beslist door de wet of door de statuten. In geval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.

Art.11. De Algemene Vergadering is bevoegd voor :

 • de goedkeuring en aanpassing van de statuten;
 • de (her)benoeming en afzetting van de bestuurders;
 • het verlenen van kwijting aan de bestuurders of het instellen van een vordering tegen de bestuurders wegens foutief beheer;
 • de (her)benoeming van de commissaris(sen);
 • de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
 • de goedkeuring van het principe van de ontbinding van de vereniging en de benoeming van de vereffenaar naar aanleiding van de vereffening in het kader van een vrijwillige ontbinding;
 • de bestemming van de activa van de vereniging naar aanleiding van een mogelijke ontbinding
 • de beslissing tot uitsluiting van een lid;
 • alle andere door de statuten aan de Algemene Vergadering expliciet toegekende bevoegdheden.

Art.12. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden bekend gemaakt door een verslag, opgesteld door de secretaris, dat binnen de 50 dagen wordt bezorgd aan alle leden.

Art.13. De Algemene Vergadering komt samen op een door de Raad van Bestuur te bepalen dag en uur binnen de eerste vier maanden volgend op het einde van het boekjaar.

TITEL IV: RAAD VAN BESTUUR, ORGAAN VAN DAGELIJKS BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Art.14. De Raad van Bestuur bestaat uit minstens 3 leden. Hij wordt (her)benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van maximaal 2 jaar naar discretionaire keuze van de Algemene Vergadering. Uittredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen. De voorzitter van de Raad van bestuur wordt rechtstreeks verkozen door de leden. De leden van de raad zijn verplicht hun bijdrage voor het beheer van het clubwater te betalen.

Art.15. Een mandaat van lid van de Raad van Bestuur kan vroeger beëindigd worden als men geen lid meer is, bij afzetting door de Algemene Vergadering, bij goedkeuring van een ontslagaanvraag door de Algemene Vergadering of bij overlijden.

Art.16. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden twee ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester . De Raad van Bestuur kan nog even aantal functies hieraan toevoegen. De totale raad bestaat steeds uit een oneven aantal personen.

Art.17. Al wat door de wet of door de statuten niet is voorbehouden aan de Algemene Vergadering valt onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgestrekte machten om de vereniging te beheren en te besturen. De raad kan onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is of ongeacht alle andere machten die voortvloeien uit de wet of de statuten, alle akten en contracten stellen en afsluiten; minnelijke schikkingen treffen; alle roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen of met hypotheek bezwaren; leningen afsluiten; huurcontracten van om het even welke duur afsluiten; legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden; aan alle rechten verzaken; alle machten verlenen aan door de raad aangewezen mandatarissen die al dan niet lid zijn; de vereniging in rechte vertegenwoordigen zowel als eiser dan als verweerder. De raad mag alle sommen en waarden innen; alle in bewaring gegeven sommen en waarden opvragen; bankrekeningen openen; op voornoemde r rekeningen alle verrichtingen doen, zoals het opvragen van gelden.

Art.18. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, voor zover tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de raad voor een tweede maal bijeenkomt zonder dat het vereiste aantal leden is opgekomen, kan de raad, ongeacht het aantal van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, geldig beslissen over de punten die voor de tweede maal op de agenda staan. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van zijn plaatsvervanger beslissend.

Art.19. De daden van beheer van de vereniging worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders die hun bevoegdheid niet moeten verantwoorden ten aanzien van derden, tenzij de raad een bijzonder volmacht heeft verleend betreffende die daden. De Raad van Bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks beheer van de vereniging en/of bepaalde bevoegdheden vermeld in artikel 17 overdragen aan één of meer van zijn leden of aan een derde, al dan niet lid. De omvang van hun bevoegdheden moet in dit geval duidelijk omschreven zijn in een beslissing van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur nemen, in de uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Dit wordt kosteloos waargenomen.

TITEL VI: LOOPTIJDEN, PERIODES EN EINDE VAN DE V.Z.W.

Art.20. De v.z.w. wordt opgericht voor onbepaalde duur;

Art.21. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december behalve voor het eerste boekjaar dat loopt vanaf de oprichtingsdatum tot 31 december van het jaar volgend op het oprichtingsjaar.

Art.22. Bij de ontbinding is de belangeloze bestemming van het vermogen de bestemming aan een doel, gelijkaardig aan dat van deze v.z.w.

TITEL VII: VARIA

Art.23. Worden benoemd als eerste bestuurders door de Algemene Vergadering van 26 juni 2014 te Tienen:

 • de Heer Stefan Allacker, geboren op 08/01/1962 te Veurne;
 • de Heer Jos Peeters, geboren op 10/05/1948 te Boutersem;
 • de Heer Beneventus Poffé, geboren op 7/01/1952 te Attenhoven;
 • de Heer Marc Roekaerts, geboren op 23/08/1954 te Tienen;
 • de Heer Stefaan Vanbilloen, geboren op 8/08/1964 te Leuven;
 • de Heer Alex Vanrijkel, geboren op 28/11/1965 te StTruiden ;
 • de Heer Dirk Raeymaekers, geboren op 20/02/1968 te Leuven;
 • de Heer Michael Pans, geboren op 12/11/1982 te Tienen;
 • de Heer Wim Berwaerts, geboren op 13/05/1971 te Tienen.

Deze akte is opgemaakt in 9 originele exemplaren op 26 Juni 2014 die overhandigd werden aan de ondergetekenden , plus 2 originele exemplaren voor het secretariaat van de vzw